fredag, mars 01, 2013

Lagfundamentalism tar över i kyrkor - Jesaja

Lagfundamentalism döljs i kyrkor av radikala upprop och utmanande predikningar. Lagfundamentalism förstås här som närmast total lydnad till statens lag. Fundamentalism är inte individuell åsikt eller uppfattning utan handling, gemensamt handlande. Gemensam lydnad mot lagens bokstav.

De senaste åren har religioner och politiska rörelser börjat ses som individens åsikt och uppfattning. Tidigare var det mer beteckning på samfund, organisation eller rörelse. Istället för individuell identitet var det tillhörighet. Man manifesterade var man lade sitt engagemang eller var man var medlem.

Genom att göra religion eller politisk rörelse till individens åsikt så döljs elegant hur religiösa och politiska organisationer skapar, eller undviker att skapa, rätt.

Ifall vi ser religiösa och politiska rörelser som gemenskaper, samhällen och gemensamt handlande framträder en annan värld än den individualistiska.

Profeten Jesaja skriver:
"Rätten trängs tillbaka,
rättfärdigheten stannar på avstånd,
ärligheten snubblar på torget,
redbarheten kan inte komma fram."
... Gud "såg med misshag
att det inte fanns någon rätt."
Hen "såg att ingen trädde fram
och häpnade över att ingen ingrep."
Jesaja 59:14-16

Motsättning lag och rätt
Det finns alltid en spänning mellan lag och rätt. Rätten ingriper vid orätt. Ingripandet är rätten. Det går inte att skilja på rätt och ingripandet. Lagen å andra sidan försöker få ordning på rätten. Ifall spänning mellan lag och rätt ignoreras eller döljs trängs rätten undan. Lagen blir fundamentalistisk.

När radikala kyrkor och kristna rörelser väljer total lydnad mot lagen trängs rätten undan. Konflikten mellan lag och rätt skyms. Motsättningen mellan lag och rätt döljs genom radikala uttalanden, predikningar och deltagande i lagliga manifestationer. Motsättningen projiceras på staten, det är de som gör fel. Det är de som borde ingripa.

Genom att formulera fina värdegrunder gömda under organisationen och radikala målsättningar långt framför organisationen undviks direkt skapande av rätt.

Fixering vid individens åsikt befästs genom olika värderingsövningar och inspirerande och tankeväckande föredrag. Information om missförhållanden ligger framme på bokbordet och skickas gärna ut: folk måste få veta.

Henry David Thoreau skrev 1849 att problemet inte är regeringen utan de som protesterar men ändå lyder. Hen menade att vi var effektivare i fängelse än utanför. Thoreau uppfann civil olydnad. Civil olydnad är viktig del i att upprätthålla och stärka motsättningen mellan lag och rätt.

För att inte rätten ska trängas tillbaka av kyrkors och kristna organisationers laglydnad behöver kyrkor leva spänningen mellan lag och rätt. En fundamentalistisk laglydnad tränger undan rätten hur radikala uttalanden än görs.

Detta kommer att innebära att en del av kyrkornas arbete blir stöd åt de församlingsmedlemmar, diakoner och präster som för tillfället sitter i fängelse. Det kommer också att innebära att kyrkorna måste bli den rätt som placerar dem i fängelse. Rätt är aldrig individuella samvetshandlingar.

Per Herngren
2013 03 02

Tack till demokratiska predikan före soppköket i Mariakyrkan, Hammarkullen 2013 03 01.

Inga kommentarer: