söndag, februari 17, 2013

Frestaren frestar oss med det goda för att hindra motstånd

"Petrus ... började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall"." Matteus 16:21-23.

Ett annat namn på satan är frestaren. Frestaren frestar med det goda livet, med ett liv i frid och lydnad och utan lidande. Satan förknippas idag med det onda. Det blir därför lätt att avfärda det onda som något annat. Det är lätt att skylla ifrån sig på det onda. Eller på de onda. Men Jesus pekar ut sin närmastes välvilliga förmaningar som satan. Satan blir därmed ett handlande, ett verb. Det är sällan det onda som frestar oss, det är det goda som frestar.

Det är inte Petrus som är satan utan handlingen av att förebrå Jesus för att han ska göra motstånd och få lida för det. Satan är Petrus försök att hindra Jesus från att vara olydig mot härskare vilka kommer att straffa Jesus för hens olydnad. Petrus frestar Jesus med att kunna undslippa lidandet. Jesus borde inte behöva riskera lidande. Välviljan blir satan.

Enligt Martin Luther King är problemet inte de onda utan de godas tystnad och lydnad. Våld och förtryck kan existera eftersom vi frestas med det goda, förutsägbara, trygga livet. Ett välordnat, lydigt liv utan lidande.

Flera jag känner som suttit i fängelse för civil olydnad upplever att vänners och anhörigas förebråelser och skuldbeläggande var värre straff än fängelset. Och andra har berättat att de inte vågat göra civil olydnad på grund av trycket från anhöriga. Här är några av frestarens frestelser och förebråelser mot de som gör civil olydnad.

Nära och käras frestelser och förebråelser
1 Stackars dig! Du ska inte behöva utsätta dig för det. Låt någon annan göra sådant! Tänk på din framtid! Jättebra, men nu är ju fel tidpunkt när du har så mycket ...
2 Stackars mig! Vad ont det kommer att göra när du sitter i fängelse! Jag kommer att bli så ledsen!
3 Men tänk på dina föräldrar! Din far börjar bli gammal! Tänker du inte alls på dina barn! Vänta tills de är stora och klarar sig själva! Vänta tills allt blivit lugnare med familjen.
4 Tänk på allt gott du skulle kunna göra ifall du inte sitter i fängelse! Överger du verkligen ditt engagemang! Du har ju ett ansvar härute också! Många behöver dig!

Per Herngren
2013 02 17, version 0.1

Matteus 16:21-23
21Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. 22Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” 23Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

måndag, februari 11, 2013

Jesus är en bättre sociolog - Joh 12:31-32

"Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. Och ... skall jag dra alla till mig." Johannesevangeliet 12:31-32

Jesus lanserar en annorlunda politisk och sociologisk teori än föreställningen om politisk påverkan. Politisk påverkan har växt fram ur ångmaskinen och mekaniken. Ett kugghjul driver ett annat kugghjul. En sak påverkar en annan sak. En kula knuffar till en annan kula. Demonstrationer och politiska aktioner föreställs påverka opinion och regering. Allt handlar om kraft och makt. Makt uppfattas inte som skapande förmåga utan mer som ångmaskinens tryckkraft, påtryckningskraft. Politik blir ett ständigt knuffande.

Jesu sociologi är istället att fördriva härskare. Det motsvarar det engelska ordet "displace": tränga undan och ersätta. Gudsriken, kyrkor som kristi kropp, fördriver härskare. Undanträngandet och ersättandet görs genom byggnader: kyrkor. Och genom rättvisare och mer demokratiska samhällen: församlingar och kommuniteter. Dessa samhällen blir lagstiftare som konkurrerar med stat och statens domstolar. Rätt skipas där rätten annars hade korrumperat oss. En rättvisare lag tränger undan och ersätter härskarnas lag.

Jesus lanserar ytterligare en sociologi här. Istället för att styra, manipulera och påverka skapar Kristus, kyrkor som kristi kropp, dragkraft. Rättvisare samhällen påverkar inte. De drar. De är som karnevaler och fester. De drar till sig dans, glädje och omsorg. Rättvisa skapar gravitation. Rättvisa drar till sig rättvisa. Solidaritet drar till sig solidaritet. Radikala demokratier drar till sig demokrati. Sådana dragkrafter bygger gudsriken som fördriver härskare. Härskarna trängs undan när något annat strömmar till. Härskarna härskar inte över oss längre. Vi lyder andra riken. Gudsriken utan härskare. Riken som bemäktigar.

Per Herngren
2013 02 12. version 0.1


Tack till dialog med Lisa Gerenmark, motståndskommuniteten Fikonträdet, och Tobias Herrström, Oikos Hammarkullen, kring om påverkansarbete fungerar eller motverkar politisk förändring.

fredag, februari 08, 2013

Bli betald kursledare i ickevåld

Tack vare ett samarbete mellan folkbildningsförbundet Bilda, Urbana Studier, Göteborgs Universitet och Chalmers finns det resurser att ge ett visst arvode för att fungera som en sorts lärling under helgkurser i performativt konfliktingripande, feministiska mötestekniker, jämlikare samarbetsmetoder och om att queera härskartekniker, sexism och homofobi.

Tanken är att bygga upp en kontinuerlig möjlighet att bli 'lärling' för att sedan kunna leda egna kurser själv eller tillsammans med andra.

Ansök om att bli betald hjälpledare och lärling på tvådagarskurser
Du får 1000 kronor för två dagar som hjälpledare och lärling.

Innan du kan söka till att bli 'hjälpledare' ska du ha gått minst en av dessa kurser i Göteborg: Se: http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm
Det är också på dessa kurser du sedan kan ansöka om att bli hjälpledare.
 
Skicka mejl med ansökan till både Ingela Bergström och Per Herngren.
Ange vilken/vilka tidigare kurser du gått, andra relevanta erfarenheter, de kurser och datum du vill bli hjälpledare på, samt kontaktuppgifter.
Ingela Bergström: ingela.bergstrom(snabel a)bilda.nu
Per Herngren: per.herngren(snabel a)gmail.com

Uppgifter för en hjälpledare och lärling är främst:
 

1.  Hjälpa till under övningar och samtal, speciellt när deltagarna delar in sig i mindre grupper.
2.  Fixa fika och organisera praktiskt med hjälpmedel, stolar, bord etc. (Mat äter vi på restaurang.)Steg två. Efter att ha gått 'Träning för tränare' finns dessutom möjligheten att leda egna grupper och få ett högre arvode. Du kan också bli legitimerad att hålla dessa kurser för andra uppdragsgivare. Folkbildningsförbundet Bilda är inte vinstdrivande och du behöver inte betala någon andel av ditt eventuella framtida arvode till Bilda.